Aprovació inicial del POUM

L’Ajuntament va aprovar pel Ple en data 21 de març de 2024 el document per a l'aprovació inicial del POUM. L’aprovació inicial (AI) és la fase del procediment de màxima publicitat i participació, en què les propostes del POUM són contrastades amb les determinacions ambientals, sectorials i amb la opinió publica.

L’aprovació inicial del POUM comporta l’obligació de l’Ajuntament d’Artés d’acordar la suspensió preceptiva de l’atorgament de llicències en els àmbits del municipi on les noves determinacions comportin modificacions del règim urbanístic del sòl. D’acord amb això, el POUM justifica que tot l’àmbit del municipi d’Artés sigui objecte de suspensió de llicències.

Publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de l'acord d'Aprovació Inicial del POUM

Un cop aprovat inicialment el POUM, s’obrirà un període d’exposició pública de sis (6) mesos. Durant aquest període l’expedient estarà a disposició del conjunt del veïnat d’Artés d’acord amb les determinacions contemplades en el Programa de Participació Ciutadana (PPC) i s’hi  podran formular les al·legacions que es considerin adients.

Des de l’Oficina del POUM es garantirà el dret del veïnat a mantenir les reunions que considerin necessàries al llarg del període d’exposició pública del document de POUM aprovat inicialment. Per a contactar-hi, podeu escriure un correu electrònic a poum@artes.cat.

Al llarg del període d’exposició pública i de manera simultània, l’Ajuntament demanarà informes preceptius a organismes competents quan el POUM incorpori aspectes que puguin afectar la seva competència sectorial.