Fer un catàleg de les entitats com, per exemple, una carpeta amb fitxes

Àrea: 
Cultura
Import: 
3500.00€

Fer un catàleg de les entitats (format més flexible i en punts clau del poble) Com, per exemple, una carpeta amb fitxes.