Retorn del document d’avanç i inici del procés de redacció del POUM

En quin punt ens trobem?

Un cop aprovat el document d’Avanç de POUM l’Ajuntament ha recollit i els suggeriments del veïnat i els ha valorat d’acord amb les determinacions del Document d’Abast (DA) emès pels Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i de l’informe urbanístic i territorial (ITU) emès per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central. Aquestes valoracions s’han incorporat en un “Informe de suggeriments presentats al document d’Avanç de POUM” que servirà com a full de ruta al llarg del procés de redacció del document d’aprovació inicial. Aquest informe pot ser consultat en dependències municipals i en presència dels tècnics competents.

El punt d’arrencada en la redacció del POUM d’Artés serà el moment en el qual l’Ajuntament presenti al veïnat aquest informe de suggeriments i faci una valoració de les prescripcions mediambientals i urbanístiques que han de ser complides en la formulació del document de POUM per a aprovació inicial.

L’Ajuntament ha previst que aquesta sessió de retorn del document d’avanç i d’inici del procés de redacció del document per a aprovació inicial sigui el dimecres 19 d’octubre a les 18:00 hores a Cal Sitges. En aquesta sessió es farà tanmateix la presentació de l’Oficina del POUM d’Artés que serà l’encarregada de redactar i gestionar la redacció del POUM fins a la seva aprovació definitiva.

L’Oficina del POUM d’Artés

Amb l’Oficina del POUM, l’Ajuntament d’Artés dona un pas endavant en el reforç de la gestió local i garanteix una major eficiència i coherència en la presa de decisions sobre les polítiques del sòl, i posa a disposició del veïnat recursos tècnics per assolir consensos i estimular la participació i transparència.

L’Oficina del POUM assumeix la direcció, coordinació i gestió entre els diferents actors polítics, tècnics i socials implicats en la formulació del nou planejament general. En aquest sentit, l’Oficina del POUM garantirà que l’elaboració del cos documental del POUM s’ajusti a la legislació urbanística i tramitació ambiental vigents. Així mateix, l’Oficina del POUM donarà ple suport als interlocutors polítics i tècnics amb l’objectiu de facilitar una major agilitat en el procés de treball intern i en la pròpia dinamització dels processos informatius i participatius que es puguin desenvolupar fins a l’aprovació definitiva del POUM.

L’Oficina del POUM està integrada per dos arquitectes urbanistes que han estat nomenats per l’Ajuntament en data 19 de setembre de 2022 després d’un concurs públic i que treballaran coordinats amb els serveis tècnics municipals. L’Oficina del POUM obrirà dos dies a la setmana i serà necessari reservar cita prèvia omplint el formulari que es pot trobar en aquesta mateixa pàgina.  

Tanmateix, l’Oficina del POUM es posarà a disposició de l’ajuntament per facilitar i estimular la participació veïnal. En aquest sentit es preveu concretar en les properes setmanes una agenda de sessions de treball temàtiques obertes al conjunt del veïnat i que permetran garantir el dret a una informació de qualitat.

El procés de redacció del document de POUM per a aprovació inicial

Al llarg dels propers mesos, l’Oficina del POUM gestionarà la redacció del document d’aprovació inicial que estarà integrada pels següents documents:

Documentació escrita:

 • Memòria descriptiva i justificativa (Informació i ordenació urbanística). En aquesta memòria, a banda d’actualitzar la informació de la memòria d’avanç, s’hauran de desenvolupar els objectius i criteris generals del POUM d’acord amb les determinacions del document d’avanç. En aquesta memòria es justifiquen els criteris d’ordenació del sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable incorporant quadres i contingut gràfic que faciliten la comprensió de la presa de decisions.
 • Normes urbanístiques. Aquest document recull l’articulat que desenvolupa els drets i deures al sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable dins el terme municipal d’Artés. Aquestes normes recullen i adapten part de l’articulat que ja constava al planejament vigent i garanteix que siguin coherents amb els marcs legals vigents.
 • Estudi ambiental estratègic (EAE). L’estudi ambiental estratègic és el document que l’Ajuntament d’Artés, presenta a informació pública i sobre el qual l’òrgan ambiental emet la Declaració Ambiental Estratègica que permet acabar el procediment d'avaluació ambiental estratègica ordinària segons el que determina la llei 21/2013, de 9 de desembre d’avaluació ambiental.
 • Memòria social. Aquesta memòria és el document en el que s’avaluen i justifiquen de manera raonada les determinacions i propostes del pla en matèria d’habitatge i especialment relacionades amb les necessitats socials d’accés a l’habitatge. En la memòria social s’analitzen les característiques socioeconòmiques de la població per tal d’identificar les necessitats actuals d’habitatge social i la quantificació de les previsions futures així com les necessitats d’equipaments comunitaris i l’impacte social i de gènere del POUM.
 • Memòria de participació. Memòria que recull el procés participatiu desenvolupat en el marc de la redacció del POUM d’Artés, partint del programa de participació ciutadana i del document d’avanç de l’any 2020.
 • Estudi d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG). Aquesta memòria avalua l’impacte dels desplaçaments potencials sobre la xarxa viària existent i proposada als sectors de desenvolupament i la capacitat d’aquesta per absorbir-los, i alhora estimular nous patrons de mobilitat sostenible al conjunt del municipi.
 • Agenda i avaluació econòmica i financera que inclou l’Informe de sostenibilitat econòmica: Aquesta memòria conté l'estimació del cost econòmic de les actuacions previstes, la determinació del caràcter públic o privat de les inversions necessàries per a l'execució del pla, les previsions de finançament públic, i l'anàlisi de la viabilitat financera de les actuacions derivades de l'execució del pla.
 • Catàleg de béns a protegir (Integració del PE de patrimoni). Aquest document normatiu recull els elements, edificacions, jaciments, etc., que pel seu valor patrimonial han de ser preservats per a les futures generacions, i que resten subjectes a diferents graus de protecció tal i com queda recollit en cada fitxa.
 • Informe de xarxes generals de serveis urbans. Informe d’anàlisi i diagnosi de la xarxa de serveis urbans existents d’abastament, sanejament, energia elèctrica, gas, telecomunicacions i residus i proposta de xarxes als nous sòls de desenvolupament previstos pel POUM.
 • Document comprensiu. Aquesta memòria complementa a l’article 8.5a del TRLU pel que fa a garantir el dret de la ciutadania a ser informada sobre el contingut dels instruments de planejament i gestió urbanístics i en ella se sintetitzen els aspectes més rellevants contemplats en els diferents documents que articulen el POUM d’Artés.

Documentació gràfica:

 • Plànols d’informació urbanística. Conjunt de plànols que esdevenen fonamentals per justificar la conveniència de les propostes del POUM i que analitzen aspectes com la dimensió física del municipi, els riscos ambientals, l’estructura de la propietat rústega i urbana, els usos del sòl i l’evolució del teixit i del planejament derivat al llarg de la vigència del planejament vigent.
 • Plànols d’ordenació urbanística. Aquesta planimetria complementa l’articulat normatiu i estableix la delimitació de la classificació i la qualificació del sòl, des d’una escala municipal a una escala de detall a 1:000 en la que s’identifiquen també els riscos existents i zones d’afectació d’infraestructures de mobilitat, energètica i hidràulica. En aquesta sèrie també s’inclou un plànol que permet identificar els béns i masies a protegir i el plànol de suspensió de llicències que entra en vigor amb l’aprovació inicial del POUM.

L’Ajuntament d’Artés, a més, disposa dels següents documents recollits al document d’avanç de POUM que formaran part de la documentació del POUM: