Presentació

Què és un POUM?

Un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, es la principal eina d’ordenació i gestió dels usos del sòl en un municipi, aspecte clau sobre el qual recauen les polítiques d’habitatge, espai públic, protecció del medi ambient i, al cap i a la fi, d’una part significativa de l’agenda local al llarg de bastants anys.

Un POUM és una llei i a l’hora un full de ruta que permet desplegar les potencialitats del territori, vetllant per l’interès general i estructurant drets i deures sobre la base d’un ús responsable del sòl.

Els reptes que afronta el municipi d’Artés amb la redacció del nou POUM son nombrosos i no exempts de complexitat. Probablement, el repte més important que assumeix l’Ajuntament sigui posar en el centre de l’estratègia d’ordenament territorial i urbanístic les necessitats i expectatives del conjunt de la ciutadania, prioritzant l’interès general.

Aspectes clau per a la sostenibilitat de les finances locals i de l’arrelament dels nostres joves al territori, compartiran espais de trobada amb les exigències d'una economia local oberta al món.

Objectius del POUM d'Artés

El procés de revisió del planejament vigent d’Artés que ara es dóna inici amb la redacció del document d’avanç de POUM té com objectius generals:

 • Reflexionar sobre un model d’ordenació territorial i urbana que sigui respectuós amb l’entorn, inclusiu i contribueixi a enfortir la cohesió social i a dinamitzar l’economia local.
 • Contribuir a resoldre els conflictes generats pel planejament vigent al sòl urbà, al sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable.
 • Integrar la cultura com un dels eixos claus que han de permetre posar en valor el patrimoni material i immaterial del municipi.
 • Activar els mecanismes de gestió que contribueixin a incrementar el patrimoni municipal de sòl destinat a equipaments, a espais lliures i a habitatge públic per a les properes generacions.
 • Reflexionar sobre la capacitat del medi natural de contribuir a la dinamització i enfortiment de l’economia local a través de l’ordenació responsable del sòl no urbanitzable i de la protecció dels cursos hídrics, del forest, dels sistemes agrícoles i de les rutes paisatgístiques sostingudes en els camins rals i ramaders.
 • Aprofundir en els reptes i necessitats dels sòls destinats a activitat industrial, comercial i terciària, per tal de continuar jugant un paper estructurant en el desenvolupament del territori i alhora, donar resposta als reptes lligats a la sostenibilitat ambiental.
 • Reforçar la implicació de la ciutadania en la pressa de decisions sobre el model d’ordenació urbana i territorial d’Artés, generant espais per a l’expressió, el debat i el consens en el marc de redacció de l’Avanç de POUM i més enllà.
 • Integrar noves sensibilitats que permetin incidir en nous models de mobilitat racional, de consum energètic, d’economia circular, de gestió de residus i de xarxes de serveis, compatibles amb el desenvolupament del sòl que ha d’ordenar el POUM.
 • Altres que podran anar apareixent a mida que s’avanci en la redacció del document d’avanç de POUM

Com a objectius concrets, el document d’avanç de POUM ha de:

 • Desenvolupar un anàlisi acurat i una diagnosi robusta dels vectors socials, econòmics, culturals i urbanístics del territori sobre les quals vehicular els primers estadis del procés participatiu que haurà de definir les diferents alternatives d’ordenació urbana i territorial.
 • Posar en valor els principis d’un desenvolupament sostenible, identificant  els factors ambientals més rellevants del medi físic, medi biòtic i medi antròpic, dels riscos ambientals i dels vectors ambientals associats al cicle de l’aigua, energia, residus i atmosfera; finalment, una justificació ambiental de l’alternativa d’ordenació seleccionada.
 • Garantir la coherència i rigor en la integració de les expectatives de veïnes i veïns dins del marc legal, urbanístic i sectorial vigent, posant en valor el marc relacional basat en drets i deures i en una disciplina urbanística compatible amb l’aportació, per part de la ciutadania, de noves idees d’alt valor afegit per al territori.

El marc de planejament és molt garantista i jerarquitzat; en aquets sentit el POUM ha de donar estricte compliment a les determinacions fixades pel planejament de rang superior (Plans Territorials Parcials), com també ha de definir els paràmetres urbanístics del planejament derivat que es desenvolupi dins del terme municipal garantint la seva viabilitat i capacitat d’adaptació a nous cicles socioeconòmics.

Un instrument de planejament general com el POUM d’Artés, que ha de substituir amb el temps, un instrument que ha estat en vigor des de l’any 1988, ha de posar en valor aspectes interioritzats pel conjunt de la ciutadania de l’any 2018: la sostenibilitat mediambiental; la resiliència de l’espai públic i de les infraestructures;  la cohesió, integració i inclusió social; l’economia local, cooperativa i el consum responsable, son tots vectors que es desenvolupen sobre un teixit edificat identificat per uns usos concrets. El POUM, haurà de posar en valor als usos del sòl com mitjà i vehicle per assolir la cohesió social, la responsabilitat mediambiental, o el dinamisme econòmic.

Fases del procés

En aquesta segona meitat de l’any 2018 l’Ajuntament d’Artés, en coordinació amb la Diputació de Barcelona, dóna inici a la redacció d’un POUM que, d’acord amb la tramitació que fixa la llei, està dividida en cinc fases.

 1. Fase d’avanç de POUM
  Aquest és el punt en el que ens trobem avui i que està marcat per un procés d’avaluació dels 30 anys del planejament anterior i d’un potent anàlisi del context social, econòmic, cultural i mediambiental del municipi i la seva àrea d’influència. En aquesta fase la ciutadania té assignat un paper clau en la definició del futur volgut per a Artés. En aquest sentit, en coordinació amb Ajuntament, Diputació i equip redactor del POUM hi haurà un equip de participació ciutadana que dinamitzarà un total de 3 sessions de treball obert que hauran de marcar les estratègies urbanes i territorials per a la resta del procés de redacció del POUM.
 2. Aprovació de l’avanç de POUM
  Un cop lliurat el document d’Avanç de POUM – integrat pels objectius i criteris generals, una síntesi d’alternatives d’ordenació i el Document Inicial Estratègic Ambiental- el Ple de l’Ajuntament aprovarà el document i el retornarà a la ciutadania per que pugui expressar els seus suggeriments en exposició pública. Un cop es tanqui aquest procés, l’equip redactor farà arribar a l’Ajuntament un informe que haurà de ser tingut en compte a la fase següent.
 3. Aprovació inicial del POUM
  En aquesta fase es redactaran les Normes Urbanístiques, es detallaran els plànols d’ordenació i es revisaran els catàlegs de bens i de masies; a més, s’aprofundirà en les agendes financeres, la memòria social i l’estudi ambiental. Un cop aprovat inicialment el document i després d'un període d’informació pública on organismes i ciutadania tenen dret a expressar al·legacions, tornarà a l’Ajuntament per a la seva revisió, donant inici a la fase d’aprovació provisional.
 4. Aprovació provisional del POUM
  Un cop l’Ajuntament tingui les plenes garanties que les prescripcions dels informes emesos per organismes han estat incorporades i s’han tingut en compte les al·legacions estimades, es tornarà a aprovar en ple i s’enviarà al Departament de Territori i Sostenibilitat per a la seva aprovació definitiva.
 5. Aprovació definitiva del POUM
  Es produeix quan la Direcció General d’Urbanisme i el Departament de Territori i Sostenibilitat donen per bo el document lliurat, i entra en vigor el dia en què és publicat al DOGC.