Participació

El procés de participació ciutadana que es porti a terme en el marc de redacció del document d’avanç de POUM haurà de procurar extreure la riquesa quotidiana de veïnes i veïns, de les seves necessitats i expectatives sense deixar cap aspecte susceptible de ser incorporat a les diferents alternatives d’ordenació. Aquest ha de ser el moment i no en fases posteriors. Una aportació feta des del desconeixement al marc urbanístic pot esdevenir clau per al municipi i plenament justificable si realment hi ha voluntat política per tirar-la endavant des d’una posició proactiva, constructiva i pedagògica.

Sortida i taller de mapeig

El dissabte, 26 de gener de 2019, es farà una sortida per diversos indrets del municipi que, per la seva importància al llarg dels tallers previs, sigui precís reconèixer en detall acompanyats de tècnics i especialistes. La jornada s'ha organitzat en diferents horaris i punts de trobada:

10:30h - Punt de trobada 1 
Al carrer Hospital, davant residència
Tema: CASC ANTIC+TEBISA

11:30h - Punt de trobada 2
c/ Rocafort amb Ronda del Torrent
Tema: TORRENT DEL MIG

12:30h - Punt de trobada 3 
Rotonda d’accés al polígon
Tema: POLÍGON INDUSTRIAL

13:30h - Punt de trobada 4 
c/ Arquitecte Gaudí amb Serra del Cadí
Tema: ROQUINYONS

Final de la passejada
VISITA AL PALEOCANAL

S’intentarà ser molt puntual amb els horaris; en tot cas, et podràs afegir al tram del recorregut que més t’interessi. Podeu descarregar-vos el planell de la sortida.

Tallers

Es planteja la formulació del contingut dels tallers de participació sobre tres eixos ben definits i que esdevindran en el guió a seguir:

3 de desembre de 2018 | ESPAI PÚBLIC URBÀ

Aquesta sessió serà orientada a l’anàlisi, posada en comú i recollida de propostes en matèria d’espai públic (equipaments públics, espais lliures, estructura viaria, mobilitat i accessibilitat). En aquest taller s’aportarà una avaluació de l’espai públic que definirà els possibles dèficits en matèria de espai lliure, dotacions (escolars, sanitàries, esportives, culturals, socials, ...) i serveis urbans.

Documentació del taller

10 de desembre de 2018 | ECONOMIA I SOCIETAT

Aquesta sessió posarà al centre del debat l’accés a l’habitatge analitzant els vectors socials i econòmics que han modelat al territori en les darreres dècades. En aquest taller es farà un recorregut pels processos migratoris, la demografia, i els potencials d’habitatge contemplats al planejament vigent, creuant aquesta informació amb els sectors d’activitat econòmica al municipi i les seves inèrcies i capacitats per arrelar a la població al territori i garantir benestar a l’economia domèstica. El taller haurà d’obtenir una radiografia precisa de les necessitats de nou sòl per a ús industrial i terciari complementari amb les necessitats del nou sòl destinat a ús d’habitatge (lliure i públic).

Documentació del taller

17 de desembre de 2018 | MEDI NATURAL

Aquesta sessió se centrarà en el paper tractor del patrimoni natural i rural en la economia i en l’enfortiment de la identitat territorial. Amb aquesta finalitat, el taller analitzarà el sòl no urbanitzable del municipi, en concret els sòls que pel seu valor ambiental, agrícola o paisatgístic han de ser protegits per a futures generacions. En aquest punt  es procedirà a obrir un debat entre la compatibilitat entre dinamització de l’economia i la protecció del sòl, analitzant el paper de les activitats d’oci i de lleure en el sòl no urbanitzable. Així mateix, s’aportarà una valoració paisatgística del territori buscant les potencialitats per localitzar, si s’escau, nous usos capaços d’actuar com a regeneradors d’espai lliure d’escala territorial (parcs, rutes per la natura, aules mediambientals...).

Documentació del taller