Avanç de POUM

En quina fase del POUM ens trobem?

 • L’Ajuntament va aprovar pel Ple en data 22 d’octubre de 2020 el document d’Avanç. Tal com estableix l’article 106 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aquest document té per objecte mostrar els objectius i criteris generals del POUM, una síntesis de les alternatives d’ordenació considerades, la descripció de les característiques bàsiques de la proposta d’ordenació que haurà de guiar futures fases del POUM, i el Document inicial estratègic (DIE).
 • Un cop aprovat i publicat als butlletins oficials, i en dos diaris de màxima difusió al municipi (El Peródico i Regió 7), s’obre un període d’exposició pública de dos mesos en el qual el conjunt de veïnes i veïns d’Artés estan cridats a participar en l’avaluació de les diferents propostes d’ordenació contemplades al document d’Avanç de POUM. Aquesta participació se traduirà en suggeriments que incorporin tot allò que els artesencs considerin adient i que posteriorment seran valorats pels tècnics redactors del POUM.
 • En paral·lel, s’haurà enviat el document d’Avanç al Departament de Territori i Sostenibilitat per tal d’obtenir el Document d’abast (DA) i el primer Informe Urbanístic territorial (ITU) de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Comarques Centrals.

L’exposició pública: agenda i recursos para la participació

 • Agenda:
  • El període d’exposició públic serà de dos mesos a partir de la seva publicació oficial.
 • Recursos habilitats per l’Ajuntament:
  • Espai físic a l’Ajuntament amb plafons de la planimetria d’ordenació urbanística.
  • Espai telemàtic dins el portal Artes Participa! amb la documentació en format pdf. que es pot descarregar.
  • Reunions puntuals de l’equip redactor per resoldre dubtes, encara que condicionat pel context actual de pandèmia.
 • Com puc participar?
  • Entrant per registre presencialment a l’Ajuntament el teu suggeriment; aquest haurà de ser en paper (DIN A4 i DIN A3), i com et vagi millor, escrit a ma o a ordinador. Podràs fer servir el contingut del document d’Avanç (imatges, text) per reforçar les teves propostes sense cap mena de limitació.
  • A través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament, tenint en compte que hauràs de disposar d'un certificat digital o bé d'un sistema d'identificació com l'idCat Mòbil o Cl@ve.

El contingut del document d’Avanç de POUM

Memòria descriptiva i justificativa

 • Informació: és una memòria elaborada a partir del procés d’extracció, anàlisi i tractament de la informació social, econòmica, ambiental i urbanística del municipi. Aquesta memòria d’informació inclou una diagnosi, i les primeres hipòtesis i alternatives de treball del model d’ordenació al municipi que seran desenvolupades a la memòria d’ordenació urbanística.
 • Ordenació: aquesta memòria incorpora els objectius i criteris generals del POUM, les diferents alternatives valorades i la descripció de la proposta d’ordenació que haurà de ser desenvolupada en la fase posterior d’aprovació inicial del POUM.

Memòria descriptiva

Plànols d’informació i ordenació urbanística: planimetria formada per 32 plànols de diferents escales a partir de la informació multisectorial generada en la fase d’anàlisi. Integra les diferents aportacions de la ciutadania generades al llarg del procés participatiu portat fins el moment i que permet visualitzar de manera clara les 3 alternatives que poden vehicular el futur model urbanístic del municipi. El plànol final O.5 recull una primera aproximació als punts que hauran de ser avaluats pel conjunt de la ciutadania.

Plànols

Memòria de Participació ciutadana: memòria que recull el procés participatiu desenvolupat fins al moment i que s’alinea amb el Programa de Participació Ciutadana aprovat en Ple de l’Ajuntament en data 25 d’octubre de 2018; aquesta memòria incorpora el contingut generat al llarg del procés de dinamització ciutadana a partir dels tallers desenvolupats els dies 3, 10 i 17 de desembre de 2018 i de l’enquesta de percepció. Aquesta memòria es escalable i recollirà el procés de participació ciutadana generat en el marc de l’exposició pública del document d’avanç de POUM i l’avaluació dels suggeriments per part dels tècnics redactors.

Memòria de participació

Document Inicial Estratègic (DIE): document que integra tota la informació necessària que permeti a l’Oficina Tècnica d’Avaluació Ambiental redactar el document d’abast previ a la redacció del Document d’Avaluació Ambiental Estratègica (DAAE), ja en el marc de redacció del document del POUM per a l’aprovació inicial.

Document inicial estratègic

Document de síntesi: document que resumeix en poc més de 20 pàgines els objectius i propostes d’alternatives d’ordenació del document d’Avanç de POUM.

Document de síntesi

Annexos: riscos: es presenten els dos (2) estudis relacionats amb la identificació dels riscos d’inundabilitat i geològics que han estat integrats als diferents documents del POUM.

Annex riscos