Documentació del POUM aprovat inicialment

A continuació es resumeix el contingut de cada document seguint l’estructura següent:

 • Memòries
 • Normativa
 • Plànols
 • Annexes

Podeu consultar els documents clicant als enllaços de cada apartat (alguns poden trigar un temps en carregar-se degut al seu pes).

Memòries: té caràcter descriptiu i justificatiu de les directrius, determinacions i delimitacions de reserves de sòl que s’estableixen en aquest POUM. En tot cas, a continuació es descriu breument el contingut de cadascuna de les memòries del POUM.

 • A. Memòria descriptiva i justificativa: Informació (PDF 6,76 MB)
  Aquesta memòria inclou informació relacionada amb el medi físic, social i econòmic del municipi i aporta una síntesi del desenvolupament del planejament general i derivat, de l’estat dels sistemes d’espais lliures i equipaments i del patrimoni susceptible de ser protegit en el marc del POUM.
 • B. Memòria descriptiva i justificativa: Ordenació (PDF 50,40 MB)
  Conté l’explicació de les determinacions que es proposen en el POUM. La memòria estableix els objectius i criteris generals del Pla, descriu la síntesi de les alternatives del document d’avanç que han estat considerades i els objectius i criteris urbanístics, ambientals o socials que justifiquen l’elecció de les diferents propostes.
 • C. Memòria de participació (PDF 21,40 MB)
  Recull el procés de participació ciutadana que se desenvolupa en el marc d’elaboració i tramitació d’un POUM, des del Programa de Participació Ciutadana (PPC) de la fase prèvia a l’avanç fins els períodes d’exposició i consulta pública, això com el conjunt de sessions de tallers participatius i reunions tècniques portades a terme dins al lliurament de la documentació del POUM per a aprovació inicial.
 • D. Memòria social (PDF 1,47 MB)
  Aquesta memòria aporta l’anàlisi de les dinàmiques demogràfiques, socials i econòmiques, i les seves interaccions amb l’habitatge. Aquesta memòria defineix els objectius de producció d'habitatge de protecció pública en les modalitats que fixi la legislació urbanística vigent i recull de manera explícita i justificada les reserves d’habitatge de protecció pública previstes pel POUM.
 • E. Estudi ambiental estratègic (EAE) (PDF 445 MB)
  És el document que recull tot el contingut relacionat amb el vector mediambiental i les infraestructures de serveis urbans. Aquest és el document que el promotor, en aquest cas l’Ajuntament d’Artés, presenta a informació pública i sobre el qual l’òrgan ambiental (la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat) emet la Declaració Ambiental Estratègica que permet acabar el procediment d'avaluació ambiental estratègica ordinària segons el que determina la llei 21/2013, de 9 de desembre d’avaluació ambiental.
 • F. Agenda i avaluació econòmica i financera que inclou l’Informe de sostenibilitat econòmica (ISA) (PDF 2,59 MB)
  Aquesta memòria té caràcter d’agenda en què es determina la viabilitat de les inversions associades al desenvolupament del sòl delimitat pel POUM. Aquesta agenda inclou l’informe de sostenibilitat econòmica en la qual s’analitza la capacitat financera de l’Ajuntament d’Artés.
 • G. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG) (PDF 89,90 MB)
  Aquesta memòria analitza els patrons de mobilitat local i les infraestructures de comunicacions territorials i locals, i estableix un càlcul dels desplaçaments que generaran els nous desenvolupaments previstos pel POUM. En el cas d’Artés, a més, s’aporta un esquema de jerarquització viària alineada amb objectius i criteris de mobilitat sostenible.
 • H. Informe d’avaluació de gènere (PDF 23,50 MB)
  Aquest informe aporta l’avaluació del POUM des d’una perspectiva de gènere.
 • I. Document comprensiu (PDF 15,40 MB)
  Aquesta petita memòria recull els aspectes més importants del POUM amb l’objectiu de facilitar la seva comprensió per part del veïnat d’Artés i del conjunt de parts interessades. Incorpora el plànol de suspensió de llicències.

Normativa: el POUM incorpora els següents documents.

 • I. Normes urbanístiques (PDF 1,69 MB)
  Correspon a l’articulat que desenvolupa els drets i deures al sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable dins el terme municipal d’Artés. Aquestes normes recullen i adapten part de l’articulat que ja constava al planejament vigent i garanteix que siguin coherents amb els marcs legals vigents.
 • II. Fitxes normatives (PDF 10,50 MB)
  Formen part de les normes urbanístiques i aporten informació en forma de fitxa de cadascun dels polígons d’actuació, plans de millora i sectors de sòl urbanitzable que ha previst el POUM. Aquesta fitxa paramètrica inclou una fitxa gràfica que permet identificar de manera clara l’àmbit en qüestió.
 • III. Catàleg de béns a protegir (PDF 151 MB)
  És el document que inventaria els elements, edificacions, jaciments, etc., que pel seu valor patrimonial han de ser preservats per a les futures generacions i que resten subjectes a diferents graus de protecció tal i com queda recollit en cada fitxa.

Plànols: El POUM incorpora una base gràfica robusta en forma de plànols d’informació i d’ordenació urbanística.

 • A. Plànols d’informació urbanística (4 documents)
  Aquesta planimetria analitza aspectes relacionats amb el medi físic, els riscos ambientals, l’estructura de la propietat rústega i urbana, els usos del sòl i l’evolució del teixit i el desenvolupament del planejament actual al llarg de la seva vigència (NSP-88). El POUM d’Artés incorpora prop d’un centener de plànols d’informació a diferents escales de treball i estructurats en 12 volums temàtics per facilitar la seva lectura.
 • B. Plànols d’ordenació urbanística (3 documents)
  Aquesta planimetria complementa la normativa urbanística i estableix la delimitació de la classificació i la qualificació del sòl, des d’una escala municipal (1:12.500 i 1:5000) a una escala de detall a 1:000, i en què s’identifiquen els riscos existents i les zones de protecció d’infraestructures viàries. Aquesta sèrie planimètrica inclou la identificació dels béns a protegir i la proposta de xarxes de serveis. En total està formada per 24 plànols en format DIN-A1.

Annexes: Finalment, el POUM integra com annexes un conjunt d’informes tècnics.

Estudis de riscos: E. Riscos d’inundabilitat (PDF 98,20 MB); F. Riscos geològics (PDF 27,10 MB)
Aquests estudis van ser elaborats per l’ICGC (2019) en el marc de redacció del document d’avanç, i la informació continguda ha estat incorporada a la documentació informativa i normativa del POUM.